ảnh nguyễn vĩnh từ
  • Họ & tên: Nguyễn Vĩnh Từ
  • Ngày sinh: 05/03/1996
  • Email: vinhtugl@gmail.com
  • Vai trò: Founder Cửa Hàng Vật Tư